ក្មេងប្រុស​ទី​១២​និង​គ្រូបង្វឹក​ត្រូវបាន​នាំចេញ​ដោយ​សុវត្ថិភាព ពី​រូងភ្នំ Tham Luang បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ចប់​នៅត្រឹម​ថ្ងៃនេះ​មែន​!!! – CEN