រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​សង្គមកិច្ច ជម្រុញ​ការកែសម្រួល​មជ្ឈមណ្ឌល​សង្គមកិច្ច​ព្រៃ​ស្ពឺ​អោយបាន​ល្អ​ – CEN