សហគ្រាស ឬ​អាជីវ​កម្មដ្ឋាន ត្រូវ​ទទួលរង​នូវ​ទោសទណ្ឌ តាមច្បាប់ បើ​មិន​បង់ពន្ធ​តែមប្រិ៍​សារពើពន្ធ តាម​ការកំណត់​ – CEN