នគរបាល​ព្រំដែន​ម្នាក់ ដែល​កំហែង​ទារប្រាក់ ពី​ប្រជាពលរដ្ឋ​តាម​ទូរស័ព្ទ ត្រូវ​ចាប់ខ្លួន​ – CEN