​វិធីសាស្ត្រ ធម្មជាតិ ៧​យ៉ាងនេះ មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ធ្វើឲ្យ​អ្នកឡើង​គីឡូបាន​ – CEN