ថែ​ម្ដាយ​ខ្ញុំ​ផង​…​មនុស្ស​ជាច្រើន​សម្រក់​ទឹកភ្នែក​ក្រោយពេល​បាន​អាន​សារ​របស់​នារី​វ័យក្មេង​ម្នាក់​មុន​ស្លាប់ – CEN