ចាប់​ជនសង្ស័យ​១០​នាក់ ដែល​សកម្ម ខាង​លួច​ឆក់ រំខាន​ដល់​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN