តំណាង​ក្រុមហ៊ុន​សម្លៀកបំពាក់​ល្បីៗ​លើ​ពិភពលោក ចង់​ពង្រឹង​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ និង​វាយនភ័ណ្ឌ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN