​រដូវ​ផ្លែ​ប៊ឺរ និយាយ​ពី​ផលប្រយោជន៍​ដ៏​អស្ចារ្យ​របស់​ផ្លែ​ប៊ឺ​រ! – CEN