ប្រយោជន៍​ទឹក​ល្មៀត​១​កែវ​រាល់ថ្ងៃ ស្មើនឹង​ការហាត់​ប្រាណ​១​ម៉ោង ហើយ​ជួយ​បង្ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​ច្រើនយ៉ាង​ – CEN