អ្វីៗ ស្ថិតក្នុង “ប្រចាំបញ្ជា” ត្រៀមទប់ស្កាត់ បង្ក្រាបនិងកម្ទេច ការតវ៉ា ទោះអហិង្សា ឬហិង្សាគាំទ្របក្សប្រឆាំង – CEN