អម្បូរ​មាន់ មាន​កវែង​ដូច​ពស់ កំពុង​ធ្វើឲ្យ​ពួក​អ្នក​មាន វៀតណាម “​ង​ប់ង​ល់​” ចង់​ទិញ​យក​មក​… លម្អរ​គេហដ្ឋាន (មានវីដេអូ) – CEN