ហាមឃាត់​ការនាំចេញ នាំចូល ការឆ្លងកាត់ ការតាំង​លក់ និង​ការប្រើប្រាស់​រុក្ខជាតិ​ម្យ៉ាង​ឈ្មោះ ខាត (KHAT) ដែល​ផ្ទុក​សារធាតុ​ញៀន​ – CEN