ដើម្បី​បញ្ជាក់​ស្នេហា​បរិសុទ្ធ តើ​ចាំបាច់​ត្រូវ​ប្រើ​កាំភ្លើង​បាញ់​ចំក្បាលដើម្បី​បញ្ជាក់ឬ​? – CEN