គ្រោះថ្នាក់​ធម្មជាតិ​នៅ​ជប៉ុន​មិនទាន់​ចប់​ទេ វា​អាច​បន្ដ​កើតមាន​ក្នុងអំឡុង​ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​ទៀត​ – CEN