មនុស្ស​ចំនួន​ជាង​៨០០​នាក់ បាន​មក​ចូលរួម និង​ជួប​ផ្ទាល់​ជាមួយ​ស្ថាប័ន​អប់រំ​អូស្ត្រាលី ក្នុង​កម្មវិធី​ពិ​ព៍រណ៍​ពី​អាហារូបករណ៍ និង​ការសិក្សា​នៅ​អូស្ត្រាលី​ – CEN