កម្ពុជា UNODC និង​រុស្ស៊ី រួម​គ្នា​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង លុបបំបាត់​គ្រឿងញៀន នៅ​កម្ពុជា​ – CEN