អំពាវនាវ​ឱ្យ​ពលរដ្ឋ​ប្រុងប្រយ័ត្ន​ចំពោះ​ផ្សព្វផ្សាយ​ដូចជា ការ​ឈ្នះ​រង្វាន់​ផ្សេងៗ តាម​ប្រព័ន្ធ​បណ្តាញ​សង្គម ដូចជា Facebook ឬ វេបសាយ​ – CEN