រូងភ្នំ «​នាង​ដេក​» នឹង​ក្លាយជា​ទីកន្លែង​ទេសចរណ៍ ដើម្បី​ឆ្លុះបញ្ចាំង​ពី​បេសកកម្ម​សង្គ្រោះ​ដ៏​ធំ​សម្រាប់​ក្មេងៗ​ទាំង​១៣​នាក់​ – CEN