លោក Trump ប្រកាស​ខ្លឹមសា​លិខិត​របស់​ប្រ​កូរ៉េខាងជើង​ – CEN