បុរស​ម្នាក់​អះអាង​ថា ខ្លាឃ្មុំ​ចាប់​គាត់​យក​ទៅ​រំលោភ​ក្នុង​រូង​ភ្នំ អស់ ២​អាទិត្យ​ – CEN