សភាពាណិជ្ជកម្ម​អាមេរិក​បញ្ជាក់​ពី​ការវិវត្តន៍​រីកចម្រើន របស់​ប្រទេស​កម្ពុជា​ – CEN