ទីភ្នាក់ងារ​បារាំង រក​បញ្ហា​គន្លឹះ​វិស័យ​កសិកម្ម​កំពុង​ប្រឈម ខណៈពេល​កសិករ​បោះបង់​របរ​កសិកម្ម​ – CEN