គ្រាន់​តែ​ត្រូវ​ឆ្នោត​បាន ១២៥​លាន​ដុល្លា បុរស​ម្នាក់​ឈប់​ធ្វើការ​ភ្លាម និង ធ្វើ​រឿង​មួយ​នេះ ដាក់​អតីត​ចៅហ្វាយ​របស់​ខ្លួន ដើម្បី​ជា​ការ​សងសឹក​ – CEN