បុរស​ម្នាក់នេះ​ដែល​ពុំ​គិត​ខ្លួនឯង សង្គ្រោះ​ជីវិត​មិត្តស្រី និង​សូម្បី​អ្នកដទៃ ក្នុង​ហេតុការណ៍​លិច​ទូក​នៅ Phuket ត្រូវបាន​ប្រដូច​នឹង​តួអង្គ Jack ក្នុង​រឿង Titanic – CEN