តុលាការ​កំពូល​បើកសវនាកា​រ​រឿងក្តី​រំលាយ​គណបក្ស​សង្គ្រោះ​ជាតិ​, សន្តិសុខ​ត្រូវ​រឹតបន្តឹង​យ៉ាងខ្លាំង​ – CEN