កុំ​ជោរ​នឹង​ស្រី​ចិន សូម្បី​នៅ​ស្រុក​ចិន​ក៏​ដាល់​ប៉ូលិស​បែក​មាត់​ដែរ​! – CEN