​ផលិត​ពូជស្រូវ​ក្រអូប និង​ផលិត​បន្លែ​សុវត្ថិភាព ដើម្បី​កាត់បន្ថយ​ការ​នាំចូល​ – CEN