ស្ថាប័ន​បី ព្រមាន​ចាត់ការ ចំពោះ​ការប្រតិបត្តិ​ជួញដូរ​កាស​អេឡិចត្រូនិក ដោយ​គ្មាន​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ – CEN