បាន​ស្នើ​ដល់​មិត្ត​ចិន​ជួយ​បណ្ដុះបណ្ដាល​ធនធានមនុស្ស​កម្ពុជា លើ​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ – CEN