ថូ​បែក​មាត់​ទុកចោល​នៅ​កន្លៀត​ទ្វារ​ស្មាន​មិន​ដល់​ថា​មានតម្លៃ​ដល់​ទៅ​110.000​ផោន​អង់គ្លេស​ – CEN