ទីបញ្ចប់​ដ៏​ល្វីង​ជូរចត់​របស់​បុរស​«​ព្រាននារី​ម្នាក់​» – CEN