​ក្នុង​ឆមាស​ទី​១​នេះ សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​បាន​បន្ត​រីកចម្រើន ជាមួយ​នឹង​កំណើន រឹងមាំ វិស័យ​ទេសចរណ៍ និង​សំណង់​ – CEN