កាលណា​ទើប​យើង​មាន​មាន់ “​ខ្មៅ​ដូច​ធ្យូង​” តែ​ប្រយោជន៍​សេដ្ឋកិច្ច​ខ្ពស់​ដូច​ប្រទេស​គេ​ – CEN