ប្រឈមមុខ​នឹង​គុក ២៥​ឆ្នាំ ព្រោះ​ល្បួង​និស្សិត​មិនទាន់​គ្រប់​អាយុ​រួមភេទ ហើយ​ថែមទាំង​ថត​សកម្មភាព​…​ទុក​ទៀត​ – CEN