មូលហេតុ​៣ ដែល​Trump លើកសំណើ​ប្រជុំ​បិទទ្វារ​ពីរ​នាក់លោក​Putin – CEN