មិន​ជឿ​ឡើយ​ថា​ក្នុង​បាល់ទាត់​«​ពិភពលោក​មាន​អាគម​អូមអាម​»​ប៉ុន្ដែ​ដល់ពេល​ចង្អុល​ភស្ដុតាង​…!!! – CEN