ចេញ​ឆក់​ត្រី​ក្នុង​បឹង​ជា​លើក​ទី​១ ឆក់​ស្លាប់​ខ្លួនឯង​ – CEN