ចិន​កំពុង​ប្រមូល​ផល​ផ្លែ​ស្រកានាគ​ដ៏​សន្ធឹកសន្ធាប់ ខណៈពេល​វៀតណាម​ស្រែក​ប្រកាសអាសន្ន​ពី​ទីផ្សារ​ស្រកានាគ​របស់ខ្លួន​… ចុះ​ខ្មែរ​យើង​វិញ មាន​ផលប៉ះពាល់​ដែរឬទេ​? – CEN