ស្រុក​យើង​ផ្លែ​ល្វា​គ្មាន​អ្នកណា​យក​ភ្នែក​មើល ប៉ុន្ដែ​គ្រូឱសថបុរាណ​ប្រាប់ថា​វា​មាន​សមត្ថភាព​ជួយ​កម្ចាត់​ជំងឺមហារីក​៥​យ៉ាង​ – CEN