ស្បែក​ខ្មៅ​ប្រែ​ជាស​តែ​រយៈពេល ៧ ថ្ងៃ ជាមួយនឹង​ថ្នាំ​Aspirin ​ – CEN