អង្គការ​សមាគម​ចំនួន​២២​ស្ថាប័ន ទាមទារ​ដោះលែង​សកម្មជន​បរិស្ថាន​ពីររូប​ – CEN