​ក្របី​មួយ​ក្បាល​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ កើតកូន​មក មាន​រូបរាង​ដូច​មនុស្ស​ – CEN