ពស់ថ្លាន់​មួយ​ក្បាល​នេះ លេប​អ្វី​មិន​លេប​ទេ លេប​ចំ​កាំ​ប្រម៉ា មានអី ត្រូវ​ងាប់​ទាំងពីរ​ – CEN