កម្លាំង​កងទ័ព​នៅ​បន្ទាយមានជ័យ ក៏​ត្រៀម​ប្រចាំ​បញ្ជា​និង​ត្រួត​កម្លាំង​ចាំ​អនុវត្ត​ផែនការ​ថ្នាក់​លើ​ – CEN