ចាប់​បុរស​ម្នាក់​រំលោភ​ស្ត្រី​មាន​សតិ​មិន​គ្រប់​ – CEN