អង់គ្លេសៈសន្និសីទកំពូលរុស៊្សី-អាមេរិកពុំបានធ្វើឱ្យNATO ចុះខ្សោយឡើយ – CEN