ចៅក្រម​សហព័ន្ធ​អាមេរិក​ផ្អាក​បណ្តោះអាសន្ន​ការបញ្ជូន​ក្រុមគ្រួសារ​ជន​អន្តោ ប្រវេសន៍​ – CEN