​គ្រឹះស្ថាន​ធនាគារ​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ យក​អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ឬ​សៀវភៅ​គ្រួសារ សម្រាប់​ការធានា​លើ​ការ​ផ្តល់​ឥណទាន នឹង​ត្រូវ​ទទួលរង​ទណ្ឌកម្ម​វិន័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ និង​ដកហូត​អាជ្ញាប័ណ្ណ​អាជីវកម្ម​ – CEN