គួរឲ្យ​សរសើរ​! បុរស​ក្រីក្រ​ម្នាក់ រើស​បាន​កាបូប​លុយ សុខចិត្ត​ប្រគល់​វា​ឲ្យ​ប៉ូលិស ដើម្បី​ឲ្យជួយ​ស្វែងរ​កម្ចាស់ ចុងក្រោយ​គាត់​ទទួលបាន​រង្វាន់ គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើ​លពី​ម្ចាស់​កាបូប​ – CEN